Itt van most: Főoldal Tudnivalók Adatvédelem

Riesling.hu - A rajnai rizling specialista

Kosara üres.

Adatvédelem, szolgáltatási feltételek

E-mail Nyomtatás

 

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 

A jelen Szabályzat rögzíti a EcoLogic Consulting Kft. által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelező erejűnek ismer el.

 

 

A kezelt személyes adatok köre

 

1. A felhasználó döntése alapján megadható adat: név, e-mail cím, telefonszám,
lakóhely/tartózkodási hely (szállítási cím).

2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó
bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnakés melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyébszemélyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nemkapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 

Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

                                                                                                    
Az adatkezelésre a riesling.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor,amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. (Avtv.) 3.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

 Az adatkezelés célja a riesling.hu alatt elérhető szolgáltatások
nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd fent) célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

 

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása -hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

 Az adatkezelés elvei


1. Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
2. Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem
szabad felhasználni.

3. Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon
nem terjeszkedhetnek túl.

4. Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a
tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

5. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban
tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

 

A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek


1. Az EcoLogic Consulting Kft. szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

2. A Társaság, mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi
törvénynek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Kivételt képez ez alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.

3. A Társaság bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás
szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető adatait.
4. Az EcoLogic Consulting Kft. rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
5. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele,
rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben
tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Társaság felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás eseténmeg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.
6.Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától
eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett
hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
7. Az EcoLogic Consulting Kft. mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Társaság kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

8. Az EcoLogic Consulting Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a
felhasználó a szolgáltatásról a regisztrációkor megadott e-mail címről küldött e-mailben vagy a szolgáltató címére küldött levélben le nem iratkozik. A törlés időpontja a felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanap.

 

Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett
bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a felhasználó
regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor
bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

 

A felhasználó által megadott személyes adatok addig kezelhetőek a Társaság mint adatkezelő részéről, amíg a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A felhasználó adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat (pl.: házhozszállítás) nem tud majd igénybe venni. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül kerül sor.

 

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a
generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

 

Rendelkezés személyes adatokkal


Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre küldött írásos nyilatkozattal közölhető. Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is. A hírlevélre való feliratkozás szintén az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre küldött e-mailben mondható le.   

 

Adatfeldolgozás


Az EcoLogic Consulting Kft. külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.ú

 

Adattovábbítás lehetősége

 

Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa
szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat
továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint
az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

Az adatkezelési szabályzat módosítása

 

Az EcoLogic Consulting Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

 

A felhasználók jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan

 

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók a Társaságtól, mint adatkezelőtől bármikor
írásban, az adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött
tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint arra kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználó adatait.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre adatkezelő a kézhezvételtől számított 5 munkanapon
belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első
munkanapot kell tekinteni.

 

Vonatkozó jogszabályok

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól  

 

Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Adatvédelmi törvény., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (1051. Budapest, Nádor u. 22., postacím: 1387. Bp. Pf.: 40.).

 

Fogalommeghatározások

 

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
Adatkezelő: az EcoLogic Consulting Kft.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben
automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy
aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

 

 

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők cégünk munkatársai is az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen.

 

 

 

Budapest, 2012. november 11.

 

 

EcoLogic Consulting Kft.

 

 
AKCIÓ
TOP 12 BOR

RieslingBolt